Aardsterren in de Horsten

 

Gewimperde aardster – Geastrum fimbriatum

De Gewimperde Aardster is een kleine tot middelgrote aardster.

De Gewimperde Aardster is te herkennen aan de gelijktijdige aanwezigheid van

minstens zes slippen, een gewimperde mondzone zonder plooien, hof of

ring voor en het ontbreken van een steeltje tussen bolletje en slippenkrans.

De Gewimperde Aardster is een echte bosaardster.

De soort groeit – van augustus tot november – op humeuze, tamelijk voedselarme tot

voedselrijke, vaak kalkhoudende zand- en leembodems onder naald- en loofbomen in

parken en tuinen.

Algemeen in de kalkrijke duinen en Zuid-Limburg maar komt ook voor

op andere zandbodems.

Na de Gekraagde Aardster Geastrum triplex (Klik) is het onze algemeenste aardster.

De Gewimperde Aardster is de afgelopen halve eeuw door onbekende oorzaak achteruitgegaan

en staat op de Rode lijst van bedreigde paddenstoelen in Nederland.

Info: Waarneming.nl

Calocera cornea

 

Calocera cornea (Geel hoorntje)

Het geel hoorntje komt alleen op vermolmd loofhout voor.

Meestal staan ze alleen maar soms vormen ze bundeltjes.

En af en toe staan er exemplaartjes bij met een in twee gesplitste top.

Het gelatine achtige vruchtlichaam van het geel hoorntje is tot 12 mm. hoog

Bij droog weer krimpt deze zwam in tot een harde, hoornige massa,

maar regenereert weer in vochtiger omstandigheden.

Door de helder gele kleur lijkt hij op het kleverig koraalzwammetje maar

die komt alleen op naaldhout voor en is groter en meer vertakt.

 


 

Icarus Blauwtje

 

Icarus blauwtje – Polyommatus icarus

De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje blauw en

bij het vrouwtje bruin.

Sommige vrouwtjes hebben een sterke blauwe bestuiving,

maar er komen ook zuiver bruine vrouwtjes voor.

De franje is niet geblokt maar zuiver wit.

De vlekken op de onderkant van de voor- en de achtervleugel zijn even groot.

Op de onderkant van de voorvleugel bevinden zich twee wortelvlekken,

waarmee deze soort van alle verwante soorten is te onderscheiden.

Vaak is de onderkant van de vleugels bij de vleugelwortel blauw bestoven.

Hij komt voor op allerlei kruidenrijke vegetaties, zoals halfnatuurlijke graslanden,

lage pioniersvegetaties, parken, wegbermen en dijken.

Vliegtijd is van begin mei-begin oktober in twee, soms drie overlappende generaties.

De vlinders voeden zich met nectar van vooral vlinderbloemigen en

vliegen meestal laag boven de vegetatie.

De vlinders brengen de nacht door in groepjes, waarbij zem met de kop

naar beneden in de vegetatie hangen.

De rups is vrijwel het hele jaar door aanwezig.

Jonge rupsen eten het tussenweefsel van het blad; de buitenlaag blijft intact.

Grotere rupsen eten het hele blad.

De soort overwintert als rups in de strooisellaag of laag tegen een stengel van de waardplant.

Diverse vlinderbloemigen; vooral kleine klaver, rolklaver en hopklaver.

De verpopping vindt plaats op de grond

Info: Vlindernet.nl

 


 

Portret van de Bruin rode heidelibel

 

Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum)

De bruinrode heidelibel is herkenbaar aan:

De zwarte poten met een gele streep.

Bij beide seksen zijn de gele vlekken op de zijden van het borststuk duidelijker aanwezig.

De mannetjes zijn wat matter rood gekleurd en hebben

een vrijwel recht achterlichaam (niet knotsvormig).

Bij de vrouwtjes steekt de legschede iets uit.

Ze komen in vrijwel heel Europa voor,

vooral bij ondiepe snelopwarmende wateren.

De vliegtijd is hoofdzakelijk van juli tot september.

 

Mijendel

 

Krooneend – Netta rufina

De oorspronkelijk uit Azië afkomstige krooneend,

is een soort met een uitgesproken voorkeur voor meren met een

rijke oever en onderwatervegetatie.

Aangenomen wordt dat de krooneend naar West-Europa uitweek

omdat de kwaliteit van het oorspronkelijke leefgebied sterk afnam.

De Nederlandse krooneenden brengen de winter in groepen door

op grote open wateren, van het IJsselmeer tot in Zuidwest-Europa.

Het mannetje is te herkennen aan zijn bruinoranje kop,

zwarte borst en de helder koraalrode snavel.

Het vrouwtje heeft verschillende tinten bruin met een lichte wang en hals. .

De snavel van het vrouwtje is voorzien van een rood-roze vlek op de punt.

In vlucht zijn brede witte vleugelstrepen aan de bovenkant van de vleugel zichtbaar

Krooneenden broeden pas sinds 1942 in Nederland.

 

Info: Vogelbescherming.nl

 


 

Wilde Marjolein -Origanum vulgare

 

Wilde Marjolein in Meijendel

Wilde marjolein is een beschermde, sterk geurende, stevige,

overblijvende plant van 30 tot 60 cm hoog.

Ze is vrij algemeen in Zuid-Limburg, plaatselijk vrij algemeen in

Zeeland en de stedelijke gebieden, zeldzaam in het rivierengebied en Utrecht,

Gelderland en Limburg, elders ontbrekend of verwilderd vanuit (moes)tuinen.

De bloeitijd is vanaf juli tot en met september.

De bloeiwijze van wilde marjolein is vertakt en bestaat uit een aantal pluimen

met talrijke kleine roze bloemetjes, waarvan de meeldraden ver buiten de bloem steken.

De pluimen bestaan uit kleine schijnaren, die op hun beurt weer

opgebouwd zijn uit schijnkransen van 2 tot 6 bloemen.

De schutbladen tussen de bloemetjes zijn donker roodpaars gekleurd,

waardoor de bloeiwijzen in het begin van de bloei een afwisselend roze/donker

roodpaars uiterlijk krijgen..

Vanwege de nectar en in mindere mate het stuifmeel worden de bloemetjes door veel vlinders,

vliegen, bijen en hommels bezocht

Wilde marjolein bevat vluchtige oliën, die gebruikt worden voor de behandeling

van verkoudheid, krampen, astma, reuma en gewrichtspijnen.

Info: http://www.wildebloemen.info/index.php

 


 

Duin, Tuin en de Horsten

 

Grote sabelsprinkhaan – Tettigonia viridissima (Meijendel)

Ruim 6,5 centimeter lang (zonder sprieten)


 

Heggenmus – Prunella Modularis

Ze hebben de naam zeer schuw te zijn, maar deze zit elke dag in de border.

Het is een jong beestje en hij/zij vermaakt zich best in de tuin.

En neemt een dagelijks zandbad.


 

Kastanjemineermot (de Horsten)

Mineermotten zijn kleine nachtvlinders.

De rups van de mineermot vreet gangen in bladeren, hierdoor ontstaan bladmijnen.

Bladeren verkleuren bruin en sterven hierdoor af.

De Kastanje Mineermot treedt de laatste jaren fors op, waardoor de boom al medio zomer

bijna in herfsttooi gehuld gaat.

Hierdoor kunnen er geen goede eindknoppen gevormd worden en zal

de boom ieder jaar in vitaliteit achteruit gaan.


 

In de Horsten

 

Landkaartje – Araschnia levana

Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft deze soort zich vanuit het oosten

en zuiden over het hele land uitgebreid, tot op de Waddeneilanden toe.

De waardplanten is de Grote brandnetel.

Hij vliegt van af half april-eind juni en begin juli-half september in twee generaties.

De vlinders zoeken vooral ’s morgens en laat in de middag naar nectar.

De mannetjes verdedigen een territorium of maken patrouillevluchten langs een

bosrand; in de middag scholen de mannetjes vaak samen bij een opvallende struik.

Rupsen vid je van eind mei-begin juli en begin augustus-half september.

Jonge rupsen leven in grote groepen bijeen in rupsennesten,

volwassen rupsen leven solitair.

De soort overwintert als pop, hangend aan een stengel in de kruidlaag.

Eiafzetting vindt plaats in de vorm van korte kettinkjes (tot 10 eitjes per streng)

onder brandnetelbladeren

Info: Vlindernet

 


 

Gespot in de tuin

 


Roestbruine bladsprietkever – Serica brunna

De roestbruine bladsprietkever komt af en toe voor als schadelijk in gras.

Er is nog veel onduidelijkheid over de juiste levenswijze van deze soort maar de schade

van de engerlingen in het gras is identiek aan die van de andere soorten.

Deze soort wordt als engerling onder andere gevonden aan de wortels van boomkwekerijgewassen.


 

Inktviszwam – Clathrus archeri

 

Inktviszwam in de Horsten

Nog niet eerder heb ik hem zo vroeg in het jaar gevonden.

Normaal staan er meerdere maar nu slechts één.

Klik hier voor meer informatie.